Metro İstanbul
Metro İstanbul

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

TCE EŞİTLİK KOMİTESİ VE DEĞİŞİM ÖNCÜLERİ GRUBU ÇALIŞMA ESASLARI

1 – Amaç 
TCE Komitesi ve Değişim Öncüleri Komitesinin amacı; Metro İstanbul’un çalışanları, yolcuları ve diğer tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde ve faaliyetlerinde; eşit erişim imkânı sağlayan, ayrımcılığı önleyen daha kapsayıcı, açık ve demokratik bir yaklaşımla bu konularda yapısal, kültürel, bilinçli ve bilinçsiz önyargıyı ve diğer ayrımcılık türlerini; 

 • Tüm faaliyet alanlarında ortadan kaldırmak, 
 • Farkındalığı artırmak, 
 • Sürdürülebilir dönüşümü sağlamak 
 • Uygulamaları ile çalışmalarıyla toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolda önemli bir rota oluşturan ve bu alanda benchmark alınan bir kamu kurumu olmak vizyonu ile çalışmalarına ilişkin temel esasları düzenlemektir. 

2- Kapsam
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Birleşmiş Milletler Global Compact İlkeleri ve İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda yürütülen tüm Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yaklaşımlarını kapsar ve benimser. 

3 –Tanımlar

Kurum: Metro İstanbul A.Ş.’yi tanımlamaktadır.
Paydaş: Tüm Metro İstanbul çalışanları, (İstgüven ve Boğaziçi Temizlik bünyesinde Metro İstanbul için çalışanlar dahil), yolcuları, müşterileri, tedarikçileri ve iş birlikteliklerini tanımlamaktadır.
Eşitlik Komitesi: Metro İstanbul Genel Müdürü’nün başkanlığında toplanan, üyeleri Genel Müdür Yardımcıları, Marka ve Müşteri İlişkileri Müdürü ve İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Müdürü olan komitenin adıdır.
Değişim Öncüleri Grubu: Kurum içinde unvan, cinsiyet ve herhangi dil, din, ırk ayrımı olmaksızın gönüllülük esası ile oluşturulan komitenin adıdır. Değişim Öncüleri Grubuna başkanlık edecek olan kişiyi grup üyeleri kendi içlerinden seçerler. 
ÇMA Kurulları: ÇMA Anketleri sonrasında alınacak aksiyonlara yönelik olarak Yönetici ve Çalışanlar arasından gönüllülük esası ile kurulan kurullardır.
Etik İlke Başvuru Kanalları: Metro İstanbul etik İlkeleri ile ilgili çalışanların geri bildirimlerini iletebilecekleri başvuru kanalıdır.

4 - Eşitlik Komitesi Görev ve Sorumlulukları

 • “Eşitlik Burada” ilkemiz kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarında hesap verebilir, şeffaf bir şekilde stratejik öncelikleri ve aksiyonları belirler. 
 • Söz konusu stratejik öncelik ve aksiyonlara yönelik olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, adil, kapsayıcı, fırsat eşitliği sunan, güçlü bir sektör yaratılması yönünde Değişim Öncüleri ve ÇMA gibi kurulların bu yöndeki çalışmalarını denetler ve takip eder.
 • Kurumun geri bildirim kanalları, Etik İlke Başvuruları vb. kanallardan toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili gelen geri bildirimleri değerlendirirler. 
 • Her çeyrek dönemi takip eden ayın ilk yarısında olmak üzere 3 ayda bir toplanır.

5 - Değişim Öncüleri Grubu Görev ve Sorumlulukları

 • Kurum iş birliği içinde olduğu tüm iç ve dış paydaşlar nezdindeki çalışmalarda, karar alma süreçlerinde ve içeriklerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık kriterlerini egemen ve görünür kılmak için çalışmalar yapar.
 • Eğitimini alarak Metro İstanbul içinde tüm çalışanlara bu yönde eğitimler verir ve yaygınlaştırılmasını sağlar. 
 • Ayrımcı, cinsiyetçi, şiddet içeren söylem ve pratiklerden kaçınan yönetim yaklaşımını pekiştirir, bu anlayışın sahada da yerleşmesi için çalışmalar yapar.
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında farklı kurum ve kuruluşlar ile bir araya gelerek iyi örnekleri gündeme alır.
 • Her ayın ilk yarısı içinde toplanır. Toplantıda eğitim organizasyonlarını ve aksiyon planlamalarındaki ilerlemeleri gündeme alır. 
 • Eşitlik Komitesi toplantılarına iletilmek üzere gündem oluşturur.