Kalite Politikaları

Kalite Politikaları

Metro İstanbul kentsel verimliliğe önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olan, sürdürülebilir gelişmeyi karar alma mekanizmalarının önemli bir unsuru olarak kabul eden bir kuruluştur. Metro İstanbul’un hedefi İstanbullulara güvenli, hızlı, ekonomik ve konforlu raylı toplu taşımacılık hizmeti sunmak ve sürekli yolcu memnuniyetini sağlamaktır. Yolcu memnuniyetinin, çalışanlarının mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğine inanan Metro İstanbul, çalışanlarına da en iyi çalışma ortamını sağlamakta, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemektedir.

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda verilere dayalı çalışmayı esas almakta ve iş süreçlerindeki verimliliği, sektördeki en iyi uygulamalar seviyesine yükselterek mükemmelliğe ulaşmayı amaçlamaktadır.

Maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli karlılığı arttırmak, geleceği güven altına almak için tedarikçileriyle karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Metro İstanbul, bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini kalıcı ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere, Kalite Yönetim Sistemi'ni yaşam şekli olarak benimsemiştir. Kalite Yönetim Sistemi ile hizmet kalitesini arttırmayı bir görev olarak kabul eden Metro İstanbul, bu sistemin gereklerini yerine getirmeye devam etmektedir.

Çevre Politikamız

Kent içi raylı toplu taşımacılık işletmecisi olarak kentsel çevrenin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı ve raylı sistemlerin kullanımını teşvik ederek mevcut kaynaklarla bu katkıyı sürekli artırmayı hedefleyen Metro İstanbul’da:

 • Çevre ile ilgili tüm ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uyulur,
 • Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkiler dikkate alınarak kirlilik kaynağında önlenmeye çalışılır,
 • Yapılan faaliyetler çevresel etkileri açısından sürekli değerlendirilir, gözden geçirilir ve iyileştirilir,
 • Çevre performansını geliştirmek için tüm çalışanlar bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutulur,
 • Markanın çevreye bakış açısı ve çevre koruma uygulamaları ile ilgili tüm paydaşlarıyla sürekli iletişim kurulur,
 • Ulusal ve yerel resmi kurumlar, uluslararası kuruluşlar, diğer toplu taşımacılık kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve tedarikçiler ile işbirliği sağlanır.

Metro İstanbul çalışanları, tedarikçileri ve yolcuları ile birlikte sürdürülebilir gelişme prensipleri çerçevesinde çevre kalitesinin yükseltilmesi için işbirliği içinde çalışmayı çevre politikası olarak benimsemiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Kent içi raylı toplu taşımacılık işletmecisi olarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, raylı toplu taşımacılık ortamını daha güvenli ve sağlıklı bir hale getirmeyi ve bu ortamların sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan Metro İstanbul’da:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uyulur,
 • Yapılan faaliyetler iş sağlığı ve güvenliği riskleri açısından sürekli değerlendirilir, kontrol edilir, gözden geçirilir ve iyileştirilir,
 • Sağlık ve güvenlik konusundaki riskler ve tehlikeler sistematik olarak yönetilerek iş kazaları ve meslek hastalıkları ortadan kaldırılır veya azaltılır,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm çalışanlar bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutulur,
 • Markanın iş sağlığı ve güvenliğine bakış açısı ve bu konudaki uygulamaları ile ilgili tüm paydaşlarla sürekli iletişim kurulur,
 • Her kademedeki personelin aktif katılımı teşvik edilerek işbirliği ve danışma sağlanır.
 • İş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek değişikliklerde çalışanların görüşleri alınır, çalışanlar sağlık ve güvenlik konularında temsil edilir. 

Metro İstanbul, faaliyetlerini sürdürdüğü her yerde, çalışanları, tedarikçileri, yolcuları ve ilgili taraflar için sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir ortamlar sağlamayı iş sağlığı ve güvenliği politikası olarak benimsemiştir.

Yolcu Şikâyeti Yönetim Politikamız

Kent içi raylı toplu taşımacılık işletmecisi olarak yolcuların istek ve beklentilerini karşılamayı ve müşteri memnuniyetini sürekli geliştirebilmeyi amaçlayan Metro İstanbul’da:

Her şikâyet, hizmet kalitesini yükseltebilmek için bir fırsat olarak görülür. Yolcularımız, ALO 153 çağrı merkezi ve diğer iletişim kanallarıyla şikâyetlerini Metro İstanbul’a iletebilir. Metro İstanbul’un Yolcu Şikâyeti Yönetim Prosedürü olarak belirlediği şikâyet yönetim sistemi; erişilebilirlik, şeffaflık, objektiflik, gizlilik, izlenebilirlik, hesap verebilirlik, yasal mevzuata uygunluk ve müşteri odaklılık kriterlerine uygundur.

Metro İstanbul; şikâyetlerin çözümündeki hassasiyetini sürekli geliştirmeyi, müşteri şikâyetlerini tüm makul olan çözüm yolları tükenene ya da müşteri memnuniyeti sağlanana kadar takip etmeyi, belirlenen göstergelerle performansını kontrol ederek sürdürülebilir bir iyileştirme ve TS ISO 10002 ilkelerinden ödün vermeden müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşım gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Enerji Yönetimi Politikamız

Kent içi raylı toplu taşımacılıkta; müşteri odaklı, ekonomik, konforlu ve güvenli bir hizmeti İstanbul halkına sunma misyonunu benimseyen şirketimiz, sürekli gelişen teknolojisiyle, müşterilerine dünya standartlarında ulaşım hizmeti ve çözümleri sunan lider bir şirket olma vizyonundadır.

Bu taahhüdü gerçekleştirmek amacıyla, Enerji Yönetim Sistemi çalışmaları aşağıdaki ilkeler ışığında yürümektedir;

 • Mevcut enerji kaynaklarını konfordan ödün vermeden en verimli şekilde kullanarak, Sürdürülebilir bir yaklaşımla enerji faaliyetleri yürütülür. 
 • Ulusal enerji mevzuatına ve zorunlu standartlara uyulur.
 • Karbon salınımı azaltım yöntemleri uygulanır, devamlılığı sağlanır.
 • Kamu kurumları, müşteriler, bağımsız otoriteler ve yüklenici firmalar ile Enerji Yönetimi konularında ortak değer ve fayda üretecek sonuçlar oluşturmak üzere etkin iletişim kurulur.
 • Enerji yönetim sistemi, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre edilir, sürekli gözden geçirilir ve iyileştirilir.
 • Doğal kaynakların tüketimi ve enerji verimliliği konularında, çalışanların ve toplum bilincinin artırılmasına yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütülür.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımızın kullanımının artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülür.
 • Enerji verimli ürün, ekipman ve hizmetlerin satın alımında ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılması sağlanır.

Bilgi Güvenliği Yönetimi Politikası

Kent içi raylı toplu taşımacılık işini icra eden Metro İstanbul; bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak amacıyla tâbi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerinden, anlaşmalardan doğan şartlardan veya iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirir.
 
Tüm bu yükümlülüklerini yerine getirirken aşağıda belirtilen ilkelere uyacağını taahhüt eder.
 

 • Çalışanlar, tedarikçiler ve diğer paydaşlar bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlar.
 • Bilginin bütünlüğü, gizliliği, yetkiler dâhilinde erişilebilirliği ve sürekliliği korunur.
 • Kendi bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskler değerlendirilerek etkin bir risk yönetimi uygulanır.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması için mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak hizmetler sunulur.
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi standardının gereklerini yerine getirecek şekilde kaynaklarını tahsis eder, sistemin kurulmasını, işletilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.
 • Metro İstanbul’a ait istasyon, yerleşke ve dış birimlerin güvenilirliğini ve itibarını korur.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tedbirler alır, alınan tedbirlerin uygulanmasını sağlar, kontrol eder ve olası ihlal durumlarında gerekli görülen yaptırımları uygular.
 • Bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltacak önlemler alır, işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlar.
 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korur ve iyileştirir.
 • Gerçekleştirilen bilgi güvenliği çalışmalarının kendi iç denetimleri ile veya bağımsız üçüncü taraf kurumlarca yasalara ve standartlara uygunluğunu tespit etmek için denetlenmesi sağlar.
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimler aldırır.