Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“METRO İSTANBUL”), yürütmekte olduğu
faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri
almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel
veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye
aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı
gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:
1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin (“İBB”) görev ve sorumlulukları kapsamında
gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası amacıyla,
2. İstanbul’da yaşayan ve çeşitli nedenlerle şehrimizde bulunan kişilere raylı toplu
taşımacılıkta ve teleferik hizmetlerimizde güvenli, konforlu kaliteli bir ulaşım hizmeti

sunabilmek. İstanbul’da yaşayan vatandaşların hayat kalitesini ve yaşam standardını
arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlamak
amacıyla,
3. Yurtiçi ve yurtdışında toplu taşıma projeleri için mühendislik ve müşavirlik
hizmetlerinin verilmesi amacıyla,
4. Metro İstanbul’un yönetiminde bulunan raylı sistem araçları, istasyonlar, sabit tesisler
ve hat altyapıları ile elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ve onarımlarını
sağlamak amacıyla,
5. Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde
olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
6. Şirketimiz ve İBB arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun
temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın
ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine
getirilmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği ile iş sürekliliğinin

temini, ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin
kolaylaştırılması, iletişim ve pazarlama kolaylığının sağlanması, marka ve itibar
yönetimi amacıyla,
7. Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim
süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, Şirketimiz nezdinde
güvenliğin temin edilmesi amacıyla,
8. Şirketimiz, İBB ve İBB’ye bağlı diğer iştirak şirketleri tarafından üretilen, sunulan
ürün ve hizmetlerin ticari/kamu ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi
doğrultusunda sağlıklı bir şekilde tüketicilere, tedarikçilere, iş ortaklarımıza,
kamu kurumlarına ulaştırılmasını temin amacıyla,
9. İlgili kanunlar uyarınca düzenlenme yükümlülüğümüzün bulunduğu evrakların
düzenlenebilmesi amacıyla,
10. Şirketimiz tarafından düzenlenen/katılım sağlanan toplantı seminer ve diğer
sosyal organizasyonlar, ödül törenleri, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraflar
ve videolar; Şirketimizin ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun
bilgilendirilmesi amacıyla,
11. Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi
kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla,
12. Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
13. Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı
tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
14. Şirketimiz ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin
sağlanması amacıyla,
15. Satış/Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,
16. Mevzuat uyarınca Şirketimizin ticari defterlerinin, faturalarının, ihalelerinin, çek
ve bordrolarının düzenlenebilmesi ve bu işlemlere ait süreçlerin doğru bir
şekilde yürütülmesi amacıyla,
17. Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve Şirketimize ait binaların güvenliğinin, kamera
kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol
edilebilmesi amacıyla,
18. Çalışanlarımıza teslim edilen araç ve gereçlerin verimli ve etkili kullanılmasını
sağlamak amacıyla,
19. Şirketimizin eski hükümlüyü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında ve sadece bu
kapsamda olmamakla birlikte çalışanlarımızın ve çalışan adaylarımızın işe
uygunluğunun ve işe devamının değerlendirilmesi amacıyla,
20. Çalışan adaylarımızın işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanlarımızın
özlük dosyalarının oluşturulması ve Şirketimizin İnsan Kaynakları politikalarının
sürdürülmesi amacıyla,
21. Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için
gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
sağlık ile ilgili hususlarda erken müdahalenin yapılabilmesi amacıyla,

22. Çalışanlarımızın moral ve motivasyonunun, performans düzeyinin,
memnuniyetlerinin, birbirleriyle ve Şirketimiz ile olan etkileşimlerinin artırılması
ve Şirketimize olan bağlılıklarının sağlanması amacıyla,
23. Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da şirket telefonlarımızla iletişim
sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,
24.
Şirketimizce kullanılan sistemler ve diğer platformlar aracılığıyla özlük faaliyetlerinin

daha etkin biçimde yerine getirilebilmesi amacıyla,
25. İş sözleşmelerinden kaynaklanan başta ücret ödeme borcu olmak üzere sair
yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla,
26. Ticari satın alma ve kurumsal yazışmalarımızın yürütülmesi amacıyla,
27. İş yerinde meydana gelebilecek olaylarda disiplin sürecinin işletilebilmesi
amacıyla,
28. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla,
29. Yargı, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine
getirilmesi amacıyla,
30. İşletme ve tesislerimizi ziyaret eden misafirlerimizin internete erişiminin
sağlanması amacıyla,
31. Şirket içi çalışma ve iş ilişkileri süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi

amacıyla,

32. Servis hizmetlerinin ve çeşitli lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
amacıyla,
33. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması,
ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
34. Gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi ya da kanun ve
yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
amacıyla,

35. Şirketimizin sağladığı hizmetler ve yürüttüğü politikalar ile ilgili geri dönüşlerin

sağlanması, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi adına anket yapılması amacıyla,
36. Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin
bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla.

B. Kişisel Verilerin Aktarılması
İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar
çerçevesinde:
1. Kamu hizmetlerimizin/ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve
sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza ya
da İBB ve İBB İştirak Şirketlerine,
2. Yurtdışında toplu taşıma projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, yurtdışında iş
ortaklığı yaptığımız şirketlere,
3. Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, iş
ortaklarımıza, İBB ve İBB İştirak Şirketlerine,
4. İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin
denetimi amacıyla İBB, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,

5. İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve
ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, özel
entegratör firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe
firmalarına, hukuk bürolarına,
6. Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin
hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize,
7. Kurumsal olarak bağlı bulunduğumuz İBB’ye, İBB İştirak Şirketlerine ve ilçe
belediyelerine,
8. Şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve
güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel
kişiliklerine,
9. Geçerli hukuki sebebe dayanarak referans talep eden üçüncü kişi ve kurumlara,
10. Şirketimizin faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek
amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı gerçek/tüzel kişiler ile
kamu kurum ve kuruluşlarına,
11. Ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması,
iletişim ve pazarlama kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi amacıyla
İBB ve İBB İştirak Şirketlerine, tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza,
12.
Kullanmış olduğumuz işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının

oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının

yapılabilmesi amacıyla, yurt içi ve yurt dışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,

13. Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve
yurtdışında kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara,
14. Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek
amacıyla, İş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına,
15. Bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans
kurumlarına ve İBB’ye,
16. Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere,
tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
17. İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine,
18. Pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite
standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, mali, ticari ve
finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına,
19. Kambiyo, ihracat-ithalat, mali ve finansal, yasal izin ve sorumlulukların yerine
getirilebilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize, İBB’ye,
20. Etkinlik, konferans, kutlama, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerin
gerçekleştirilmesi amacıyla İBB’ye, İBB İştirak Şirketlerine ve bu alanda faaliyet
gösteren hizmet alınan firmalara,
21. Konaklama, ulaşım ve turistik amaçlarla turizm firmalarına, otellere ve
organizasyon şirketlerine,
22. Çalışanlarımıza sağlanacak yemek, hediye, promosyon ve benzeri hizmetlerin
yürütülebilmesi için ilgili yemek firması ve organizasyon firmalarına,

23. Müşteri ve abone memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz araştırma ve anket firmalarına,
24. Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve
tedarikçilerimize,
25. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla
sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına
aktarabilmekteyiz.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler
tarafından, başvuru formları, Beyaz Masa, internet sitesi, kameralar, muhtelif
sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal
medya uygulamaları, İBB ve diğer İştirak Şirketlerinden, müşterilerimizden,
tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı
merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik
kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları
kapsamında toplanmaktadır.
Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve
bu kapsamda Şirketimizin kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını
sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine
getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

D. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi
Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenme amacı doğrultusunda, işleme amacıyla

orantılı bir süre ile saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya
sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna
kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında
yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri
tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna
kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu
yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

E. İlgili Kişinin Hakları
Şirketimiz bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi
uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.
İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Şirketimizin aşağıda yazılı adresine noter
aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru
yöntemiyle yazılı olarak bildirebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde
en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır.
Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.
İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen çerez politikamızı inceleyiniz.

"KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklara ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Formu aracılığı ile iletebilirsiniz."

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

F. Veri Sorumlusunun Kimliği
Mersis No
İnternet Adresi: www.metro.istanbul
Telefon Numarası: +90 212 568 99 70 – 0 850 252 88 00
E-Posta Adresi: info@metro.istanbul
Adres:
Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No: 3 Esenler / İSTANBUL